OBAVJEŠTENJE

U toku Oktobra mjeseca tekuće godine DOO “Komunalno” Rožaje će vršiti prinudnu naplatu kod korisnika komunalnih usluga koji obavljaju svoju djelatnost u sopstvenim objektima ili objektima pod zakup (lokali). Ovim putem se mole svi korisnici komunalnih uluga koji obavljaju bilo koju djelatnost Read More

Uklanjanje divljih deponija

Shodno operativnom planu, uz angažovanje mehanizacije danas su čišćena nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina na lokaciji iza NLB banke. Apelujemo na građane da ne odlažu otpad van kontejnera i kanti koje su namijenjene za odlaganje istog.  

Sadnja drveća

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno doo, vršili su sadnju drveća i to na sledećim lokacijama: – Kosine iznad crkve – Ul 29. novembar U sklopu ove akcije zasađeno je: 10 komada Ariša 15 komada Bijelog bora 15 komada Crnog bora