Uklanjanje divljih deponija

Shodno operativnom planu, uz angažovanje mehanizacije danas su čišćena nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina na lokaciji iza NLB banke. Apelujemo na građane da ne odlažu otpad van kontejnera i kanti koje su namijenjene za odlaganje istog.  

Sadnja drveća

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno doo, vršili su sadnju drveća i to na sledećim lokacijama: – Kosine iznad crkve – Ul 29. novembar U sklopu ove akcije zasađeno je: 10 komada Ariša 15 komada Bijelog bora 15 komada Crnog bora